ส่วนการคลัง   

                      

                                                    นางบุญญรัตน์   นระแสน

                                                      นักบริหารงานการคลัง

 

                                                                        

   นายอาทิตย์   ฆารดา                                                                          นางสาววิไลวรรณ   ชินแสง

     เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน                                                                 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 

                                                                      

นางสาวทับทิม   จันทร์วิเศษ                                                                        นายพงศ์ศิริ   ภูกองไชย

  นักวิชาการเงินและบัญชี                                                                           จนท.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน