นางจารุณี  บุตรวงศ์

                                             หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไป

                                                                        

    นางสาวภัทรศรา   ภูสง่า                                                                         นางสุณัฏฐา  แสงพลรักษา

        นัทรัพยากรบุคคล                                                                        จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

                                                                       

   นายสมศักดิ์  ภูคำวงศ์                                                                                นางวารุณี   ถารศรี

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                  จพง.พัฒนาชุมชนปฎิบัติงาน

            ชำนาญงาน

                                                                           

นางสาวศิริพร  ศรีนวลจันทร์                                                                           นายเฉลิมชัย   นาชัยเวียง

  จพง.ธุรการปฏิบัติงาน                                                                                  นักวิชาการเกษตร

                                                 

                                                 นายไพรวัลย์   สิงห์สุธรรม

                                              นักการภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน