การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ข้อมูลพื้นฐาน

    ข้อ URL

O1

 

  โครงสร้าง

https://www.saithonglocal.go.th/

https://www.saithonglocal.go.th/structure.html

  

O2

 

  ข้อมูลผู้บริหาร

https://www.saithonglocal.go.th/

https://www.saithonglocal.go.th/broads.html

 

O3

 

  อำนาจหน้าที่

https://www.saithonglocal.go.th/  

https://www.saithonglocal.go.th/power.html

O4

 

  ข้อมูลผู้ติดต่อ

https://www.saithonglocal.go.th/

https://www.saithonglocal.go.th/contactus.html

 

 

 

การประชาสัมพันธ์

    ข้อ  URL

O5

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์

https://www.saithonglocal.go.th/

https://www.saithonglocal.go.th/2015-05-20-04-22-08.html

 

 

 

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

    ข้อ  URL

O6

 

  Q&A

https://www.saithonglocal.go.th/

https://www.saithonglocal.go.th/qawebbroad.html

 

 

 

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ    

    ข้อ URL

O7

 

  แผนยุทธศาสต์หรือ   

  แผนพัฒนาหน่วยงาน

https://www.saithonglocal.go.th/ 

 

https://www.saithonglocal.go.th/plan-alls/821-%E0%B9%81%E0%B8%9C

%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B

2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%9E-%E0%B8

%A8-2566-2567.html

  

O8 

 

 

  แผนและความก้าวหน้าใน

  การดำเนินงานและการใช้

  จ่ายงบประมาณประจำปี

https://www.saithonglocal.go.th/

 

https://www.saithonglocal.go.th/plan-process-year/2-uncategorised/817-%E0

%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%

99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E

0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8

%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%

E0%B8%93-%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-2567.html

O9 

 

  รายงานผลการดำเนินงาน

  ประจำปี

https://www.saithonglocal.go.th/

 

https://www.saithonglocal.go.th/report-plan-year/2-uncategorised/940-%E0%

B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%

9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E

0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8

%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%

E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B

8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-2566.html

 

 

 

การปฏิบัติงาน    

    ข้อ URL 

O10 

 

  คู่มือหรือแนวทางการ

  ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

https://www.saithonglocal.go.th/

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8

%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4

%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0

%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8

%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2

%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/2-uncategorised/550-%E0%B8%

84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%

E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%

B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%

AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%

E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%

B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%

87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.html

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8

%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4

%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0

%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8

%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2

%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/2-uncategorised/549-%E0%B8%

84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E

0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8

%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%

E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B

8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3

%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%

B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4

%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%

B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html 

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%

9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E

0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8

%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%

E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8

%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/2-uncategorised/548-%E0%B8%84%E0%B

8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%

E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%

95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%

B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-

%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2.html

 

 

 

 

 

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน    

    ข้อ URL

O11

 

 

  คู่มือหรือแนวทางการให้

  บริการสำหรับผู้รับบริการ

  หรือผู้มาติดต่อ

https://www.saithonglocal.go.th/

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8

%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%9B

%E0%B8%8A-%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%87/%E0%B8%84%E

0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B

8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A

3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E

0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B

8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A

D%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%8C.html

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B

8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%

9B%E0%B8%8A-%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%87/%E0%B8%84

%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E

0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%

B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8

%95%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A

3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%

E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html 

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%

B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B

8%9B%E0%B8%8A-%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%87/%E0%B

8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8

%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%

87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5

%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%

E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0

%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%

B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8

%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8.html

O12

 

  ข้อมูลสถิติการให้บริการ

 

https://www.saithonglocal.go.th/ 

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8

%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8A

%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0

%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9

%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4

%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/2-uncategorised/885-%E0%B8%

AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%82%E0%B9%89%

E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%

B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%

B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%

E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%

B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%

8A%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%

E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%

B8%9A%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%

A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AD%

E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-e-servi

ce-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%

E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B

8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B8%9

E-%E0%B8%A8-2566.html

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%

AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E

0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8

%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%

E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B

8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/2-uncategorised/886-%E0%B8%AA%E0%

B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%A

D%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0

%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%

A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0

%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%

A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0

%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%

A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%93-%E0%B8%88%E

0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%

9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-walk-

in-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0

%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%

A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B8%9E-%

E0%B8%A8-2566.html

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD

%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8

%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0

%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB

%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8

%B2%E0%B8%A3/2-uncategorised/887-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8

%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0

%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3

%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8

%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E

0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B

7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B

8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-2565-%E0%B9

%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0

%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%9

E-%E0%B8%A8-2566.html

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD

%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8

%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0

%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB

%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8

%B2%E0%B8%A3/2-uncategorised/888-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%

AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%

B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%

E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%

A5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%

B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%

E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%

A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0

%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B

5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%

B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-2565-%E0%

B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A-6-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%

B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.html

O13

 

 

  E-Service

 

 

https://www.saithonglocal.go.th/ 

https://www.saithonglocal.go.th/e-service.html

 

 

 

การจัดซื้อจัดจ้าง

    ข้อ  URL 

O14 

 

  รายการการจัดซื้อจัดจ้าง

  หรือการจัดหาพัสดุ 

https://www.saithonglocal.go.th/

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%

E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9

4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8

%94%E0%B8%B8.html

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%

E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9

4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8

%94%E0%B8%B8/2-uncategorised/849-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%

A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B

8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0

%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%93-%E0%B9%80

%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B

5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8

%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2567

.html

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I0zul9RT0KCisjP-4wmpZUKQeEMQXP57/edit#gid=291886976 

O15 

 

 

  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ

  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ

  จัดหาพัสดุ 

https://www.saithonglocal.go.th/ 

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%

E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9

4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8

%94%E0%B8%B8/2-uncategorised/921-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%

99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B

9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0

%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0

%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2567.html

  

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%

E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9

4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8

%94%E0%B8%B8/2-uncategorised/868-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%

B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B

8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0

%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%

E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A

%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%

97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B

9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%

B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0

%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%

E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88

%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8

7-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-%E0%B8%9C%E0%B8%94-5-%E0%

B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0

%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%

E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-2567.html

  

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8

%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB

%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8/2-un

categorised/849-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%

E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%

B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%

99-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99

%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E

0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B

8%B5-2567.html

 

 

O16

 

  ความก้าวหน้าการจัดซื้อ

  จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://www.saithonglocal.go.th/ 

 

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C

%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%

8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%

B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%

E0%B8%87.html

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C

%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%

8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8

%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%

B8%87/2-uncategorised/851-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8

%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%

B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0

%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%

E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2

%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%

80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%

B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0

%B8%AA-%E0%B8%9B%E0%B8%B5.html 

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%

E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%

8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%

B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%

E0%B8%87/2-uncategorised/853-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%

E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%

81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%

B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%

E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%

89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%

B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%

E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%

88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%

B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%

E0%B8%B2%E0%B8%AA-%E0%B8%9B%E0%B8%B5.html

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C

%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%

8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8

%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%

B8%87/2-uncategorised/854-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8

%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%

B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0

%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%

E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2

%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%

80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8

%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%

B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0

%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA-%E0%B8%9B%E0%B8%B5.

html

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C

%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%

8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8

%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%

B8%87/2-uncategorised/855-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8

%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%

B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0

%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%

E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2

%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%

80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8

%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%

B8%A1-%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%

E0%B8%B2%E0%B8%AA-%E0%B8%9B%E0%B8%B5.html

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%

E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%

8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%

B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%

E0%B8%87/2-uncategorised/856-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%

E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%

81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%

B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%

E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%

89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%

B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%

E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%

A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%

B8%98%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%

E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA-%E0%B8%9B%E0%B8%

B5.html

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C

%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%

8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8

%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%

B8%87/2-uncategorised/857-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8

%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%

B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0

%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%

E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2

%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%

80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8

%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%

B8%A1-%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0

%B8%B2%E0%B8%AA-%E0%B8%9B%E0%B8%B5.html

O17

 

  รายงานสรุปผลการจัดซื้อ

  จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  ประจำปี

https://www.saithonglocal.go.th/ 

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%

E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9

4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8

%94%E0%B8%B8/2-uncategorised/920-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%

A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B

8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0

%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7

%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8

%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0

%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88

%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8

%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0

%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87

%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8

%B2%E0%B8%93-2566.html

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VVHf5PBq-tBawDwD4M8wnsAukTjAfA9d/edit#gid=2126964816

 

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    ข้อ URL

O18

 

  แผนการบริหารและพัฒนา

  ทรัพยากรบุคคล

 

https://www.saithonglocal.go.th/  

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%

87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E

0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8

%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%

E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8

%84%E0%B8%A5-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%

E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8

%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-2567.html

O19

 

 

  รายงานผลการบริหารและ

  พัฒนาทรัพยากรบุคคล

  ประจำปี

https://www.saithonglocal.go.th/  

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%

94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E

0%B8%B2%E0%B8%99/2-uncategorised/938-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2

%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%

B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B

2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0

%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%

9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0

%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%

88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2566.html

O20

 

  ประมวลจริยธรรมสำหรับ

  เจ้าหน้าที่ของรัฐ

https://www.saithonglocal.go.th/  

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%

E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9

9%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8

%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%

B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0

%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%

E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99

.html

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2

%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8

%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E

0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A

2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B

8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E

0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9

6%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-2567.html 

O21

 

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม

 

https://www.saithonglocal.go.th/

 

https://www.saithonglocal.go.th/process-people.html

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%

B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B

8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/2-uncategorised/922-%

E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0

%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%

B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-dos-don

-t.html

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%

B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B

8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/2-uncategorised/924-%

E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0

%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%

B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8

%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%

A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98

%E0%B9%8C-2567.html

 

 

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    ข้อ URL

O22

 

 

  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง

  ร้องเรียนการทุจริตและ

  ประพฤติมิชอบ

https://www.saithonglocal.go.th/ 

https://www.saithonglocal.go.th/management-coruption.html

O23

 

 

  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

  การทุจริตและประพฤติ

  มิชอบ

https://www.saithonglocal.go.th/  

https://www.saithonglocal.go.th/e-service/risk-people.html

024

 

 

  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน

  การทุจริตและประพฤติ

  มิชอบ

https://www.saithonglocal.go.th/ 

https://www.saithonglocal.go.th/stat-coruption-year.html

 

 

 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

    ข้อ URL 

 O25

 

  การเปิดโอกาสให้เกิดการ

  มีส่วนร่วม

https://www.saithonglocal.go.th/ 

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94

%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8

%B2%E0%B8%99/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E

0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A

A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B

8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E

0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A

1.html 

 

 

 

นโยบาย No Gift Policy    

    ข้อ URL 

O26

 

 

  ประกาศเจตนารมณ์ 

  นโยบาย No Gift Policy  

  จากการปฏิบัติหน้าที่

https://www.saithonglocal.go.th/  

https://www.saithonglocal.go.th/management-policies.html 

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%

9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0

%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%

84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0

%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%

89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0

%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8

%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2-no-gift-policy/2-uncategorised/893-%E0%B

8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%

E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8

%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%

E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D-no-gift-policy-%E0%B8%89%E0%B8

%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E

0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9.html

O27

 

  การสร้างวัฒนธรรม

  No Gift Policy

https://www.saithonglocal.go.th/  

https://www.saithonglocal.go.th/no-gift-policy-cuture.html

O28

 

  รายงานผลตามนโยบาย 

  No Gift Policy

https://www.saithonglocal.go.th/ 

https://www.saithonglocal.go.th/no-gift-policy-report.html

 

O29

 

 

  รายงานการรับทรัพย์สิน

  หรือประโยชน์อื่นใด

  โดยธรรมจรรยา

https://www.saithonglocal.go.th/  

https://www.saithonglocal.go.th/report-coruption.html

 

 

 

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

    ข้อ   URL

O30

 

 

  การประเมินความเสี่ยงการ

  ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยว

  ข้องกับสินบน

https://www.saithonglocal.go.th/  

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94

%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8

%B2%E0%B8%99/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E

0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A

7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B

8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E

0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9

B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B

8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E

0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8

1%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B

8%99-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%

E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%

B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%

B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%A3%

E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%9B%E0%B8%

A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%

B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-

%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-2567.html

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94

%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8

%B2%E0%B8%99/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E

0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A

7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B

8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E

0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B

4%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%

B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%

E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%

9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-2567

.html

 

https://www.saithonglocal.go.th/risk-coruption.html

O31

 

 

 

  รายงานการดำเนินการเพื่อ

  จัดการความเสี่ยงการ

  ทุจริตและประพฤติมิชอบ

  ประจำปี

https://www.saithonglocal.go.th/  

https://www.saithonglocal.go.th/report-risk-process.html 

 

 

 

 

แผนป้องกันการทุจริต

    ข้อ URL

O32

 

 

  แผนปฏิบัติการป้องกันการ

  ทุจริต

 

https://www.saithonglocal.go.th/  

https://www.saithonglocal.go.th/plan-protect.html

O33

 

 

  รายงานผลการดำเนินการ

  ป้องกันการทุจริตประจำปี

 

https://www.saithonglocal.go.th/  

https://www.saithonglocal.go.th/report-protect-year.html 

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87

%E0%B8%B2%E0%B8%99/2-uncategorised/919-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%

E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95-%E0%B8

%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E

0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%

A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%

B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%

E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9

5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8

%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%

B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E

0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4

%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%

9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B

8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-2566.html

 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

    ข้อ URL

O34

 

 

  มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 

  และความโปร่งใสภายใน

  หน่วยงาน

https://www.saithonglocal.go.th/  

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94

%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8

%B2%E0%B8%99/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E

0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%9

9/2-uncategorised/931-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2

%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8

%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0

%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3

%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8

%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0

%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3

%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8

%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0

%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88

%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9

%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0

%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.html

O35

 

 

 

  รายงานผลการดำเนินการ

  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ

  ความโปร่งใสภายในหน่วย

  งาน

https://www.saithonglocal.go.th/  

 

https://www.saithonglocal.go.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94

%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8

%B2%E0%B8%99/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E

0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%9

9/2-uncategorised/930-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2

%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9

%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0

%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3

%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9

%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0

%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5

%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8

%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0

%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87

%E0%B8%B2%E0%B8%99.html

     

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา