เนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ ให้รัฐบาล ชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมและกระตุ้นให้รัฐบาลกำหนดนโยบาย/กฎหมายเพื่อควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้และสำหรับประเทศไทยในปี พ.ศ.2567 ได้กำหนดประเด็นรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ว่า “ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า” โดยใช้สื่อรณรงค์ร่วมกันเผยแพร่ถึงอันตรายของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า

เพื่อเป็นการป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า และร่วมรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง จึงขอเชิญชวนทุกท่านลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา