ภาษีบำรุงท้องที่:เป็นภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดินตามราคาปานกลางและตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่ได้แก่ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือขณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนซึ่งเป็นพื้นดิน และพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่

.ให้เจ้าของที่ที่อยู่ในเขต อบต.ทรายทองไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.๕) พร้อมหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการสำรวจที่ดินระยะเวลาการเสียภาษี

จะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปีที่ส่วนการคลัง

.กรณีเป็นเจ้าที่ดินใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเนื้อที่ดินเจ้าของที่ดินต้องยื่นแบบรายการภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

อัตราภาษีบำรุงท้องที่

๑.      ที่ดินทำการเกษตร (ทำไร่, ทำนา)  อัตราไร่ละ ๕  บาท

๒.       ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินปลูกไม้ยืนต้น (ยางพารา, ไม้สัก ) ต้องเสียภาษีเป็น ๒ เท่าของอัตรา

การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านทำการค้า และได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่ ในเขต อบต.ทรายทองลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ ไม่เกินจำนวน ๓ ไร่

อัตราโทษและค่าปรับ

๑. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.๕) ภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม ๑๐% ของค่าภาษี

๒. ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.๕) ไม่ถูกต้องเสียเงินเพิ่ม ๑๐% ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

๓. ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ไม่ถูกต้อง ให้เสียเงินเพิ่ม ๑ เท่าของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

๔. ชำระภาษีเกินกำหนด ๓๐ เมษายน  ต้องเสียเงินร้อยละ ๒ บาทต่อเดือน ของค่าภาษีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

เอกสารหลักฐานที่นำมาใช้ในการติดต่อ

๑. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

๒.สำเนาโฉนดที่ดิน นส.๓ ก

๓. สำเนาใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย (ถ้ามี)

 ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เช่น การขายสินค้าไม่ว่าว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างคิดรวมทั้งสินในวันหนึ่งวันใดขายได้เป็นเงิน ๒๐ บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ ๕๐๐บาทขึ้นไป

อัตราค่าธรรมเนียม

๑. จดทะเบียนพาณิชย์        จำนวน  ๕๐  บาท

๒. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจำนวน  ๒๐  บาท

๓. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ จำนวน   ๒๐ บาท

๔. ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์      จำนวน   ๓๐ บาท

๕. ขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับทะเบียน   จำนวน   ๒๐  บาท

๖. ขอคัดสำเนาเอกสารฉบับละ           จำนวน   ๓๐  บาท           

ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันเลิกประกอบกิจการ

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจาก

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับ

โรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้างนั้นเช่น  ตึกแถว  อาคาร  ร้านค้า บ้านเช่า  บริษัท  ธนาคาร อู่ซ่อมรถ  ฯลฯ

อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

            ผู้ใดรับการประเมินจะต้องเสียค่าภาษีในอัตรา

ร้อยละ  ๑๒.๕ของค่ารายปี

การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและเสียภาษี

เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบ (...) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

(ขอแบบพิมพ์ ภ.ร.ด.๒ ได้ที่ส่วนการคลัง อบต.ทรายทอง)

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและออกใบแจ้งประเมิน (...)

ผู้รับประเมินต้องชำระเงินภาษีภายใน ๓๐วัน นับแต่วันที่

ได้รับแจ้งการประเมิน (...)

อัตราโทษและค่าปรับ

. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบ ภ...๒ตามกำหนด ผู้นั้นมีความผิดต้องโทษปรับไม่เกิน  ๒๐๐บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังไม่เกิน ๑๐ ปี

. ผู้ใดจงใจเจตนาละเลยโดยฉ้อโกงโดยอุบาย โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตน ต้องมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 การประเมินให้เสียเงินเพิ่มดังนี้

ไม่เกินหนึ่งเดือน เพิ่ม ๒.%

ไม่เกินสองเดือน  เพิ่ม๕%

ไม่เกินสามเดือน  เพิ่ม๗.%

ไม่เกินสี่เดือน      เพิ่ม ๑๐%

ภาษีป้ายเป็นภาษีที่เก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายการค้า หรือโฆษณา หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ  หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก  จารีต  หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

อัตราภาษีป้าย

ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน  ให้คิดอัตรา  ๓บาทต่อ๕๐๐ตร.ซม.

ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ  หรือปนกับภาพ 

และหรือเครื่องหมายอื่น  ให้คิดอัตรา  ๒๐บาท ต่อ ๕๐๐ตร.ซม.

ป้ายต่อไปนี้ให้คิดอัตรา ๔๐บาท ต่อ ๕๐๐ตร.ซม.

   -ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่

        -ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

ป้ายตาม ๑,,๓เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว  ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ ๒๐๐บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 

๒๐๐บาท

ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย

 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย

ให้แจ้งเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย

        ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ภ.ป.๑  ภายใน

เดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี (ขอแบบพิมพ์ ภ.ป.๑

ได้ที่ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง )

และชำระภาษีป้ายภายใน  ๑๕วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

๒.ผู้ใดติดตั้งป้ายใหม่หลังเดือนมีนาคมหรือมีการ

        เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย  ข้อความ  ภาพ  ให้

        ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน  ๑๕วัน 

ในกรณีที่มีการโอนป้ายให้ผู้รับโอนแจ้ง

        การรับโอนเป็นหนังสือต่อ อบต.ภายใน  ๓๐วัน

พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเรียกเก็บภาษี

        ป้ายย้อนหลังได้ไม่เกินห้าปี

 

บทกำหนดโทษตาม  พ... ภาษีป้าย

ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษ

 ปรับตั้งแต่  ๕,๐๐๐-๕๐,๐๐๐บาท

- ผู้ใดจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี

ป้ายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  ๑ปี  ปรับตั้งแต่  ๕,๐๐๐-๕๐,๐๐๐  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

รูปถ่ายป้าย

สำเนาทะเบียนบ้าน

บัตรประจำตัวประชาชน

ใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย (เฉพาะผู้เคยชำระภาษี

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน