ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

                     ตำบลทรายทอง  ได้แยกออกจากตำบลพิมูล   อำเภอห้วยเม็ก   จังหวัดกาฬสินธุ์   โดยจัดตั้งขึ้นเป็นตำบล   ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย   ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  พ.. 2536   โดยจัดตั้งที่ทำการขึ้นที่

 หมู่ที่ 5 บ้านทรายทอง  ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  มีหมู่บ้านทั้งหมด  6 หมู่บ้าน  คือ

 1.     บ้านโนนเตาไห  หมู่ที่ 1

 2.     บ้านทรายงาม   หมู่ที่ 2

 3.     บ้านทรายเงิน   หมู่ที่ 3

 4.     บ้านครองทรัพย์ หมู่ที่ 4

 5.     บ้านทรายทอง  หมู่ที่ 5

 6.     บ้านหนองแก    หมู่ที่ 6

 

                     ประกาศอำเภอห้วยเม็ก  ให้มีการเลือกตั้งกำนันตำบลทรายทอง   ขึ้นในวันที่ 20 มกราคม  2537

 กำนันคนแรกคือ นายเชย  สิงห์สุธรรม   ดำรงตำแหน่งปี 2537  ถึงปี 2539  และมีกำนันคนที่ สอง คือ นายบุญทัน 

 บุระพันธ์   ดำรงตำแหน่งปี 2540 จนถึงปี  2544

                      ต่อมา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป

 เล่มที่ 116  ตอนพิเศษ 82 . วันที่ 15  ตุลาคม  2542  จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล    ทำให้สภาตำบล

 ทรายทอง   ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง       ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  14 ธันวาคม 2542   โดยอำเภอห้วยเม็ก   กำหนดให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่   22  มกราคม  2543  ซึ่งผลการเลือกตั้งแต่ละหมู่บ้านมีดังนี้

 

1.     บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ 1

                  - นายสุรชัย           อาษาราช          อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่      105  วุฒิการศึกษา  ม.6

                  - นายสายใจ          ชินแสง             อายุ 44 ปี  อยู่บ้านเลขที่      32    วุฒิการศึกษา ป.4

           2.     บ้านทรายงาม หมู่ที่ 2

                 - นายไมล์          มูลสระ                  อายุ 41 ปี  อยู่บ้านเลขที่       12     วุฒิการศึกษา ป.6

                 - นายสวาท        แสนหอม               อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่        14     วุฒิการศึกษา ป.6

          3.     บ้านทรายเงิน  หมู่ที่ 3

                 - นายคำ               แก้วเก็ดคำ          อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่        15       วุฒิการศึกษา ป.4

                 - นายบัวคำ           โมระพัฒน์            อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่          10      วุฒิการศึกษา ป.4

          4.     บ้านครองทรัพย์  หมู่ที่ 4

                 - นายเสถียร       พลภักดี                  อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่         55      วุฒิการศึกษา ป.4

                 - นายอ่อน            ปรุรัตน์                อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่          9      วุฒิการศึกษา ป.4

          5.     บ้านทรายทอง  หมู่ที่ 5

                - นายบุญศิลป์      โมระพัฒน์               อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่          9       วุฒิการศึกษา ป. 6

                - นางเข็มทอง     อาษาราช                อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่          112    วุฒิการศึกษา ป. 6

          6.     บ้านหนองแก หมู่ที่ 6

                - นายนิยม             อาษาราช            อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่       88        วุฒิการศึกษา ป. 6

                - นายบุญเพ็ง        มารัชชะ                อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่       58        วุฒิการศึกษา ปวช.

                            

เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์  2543 ได้มีพนักงานส่วนตำบลมาบรรจุ 3 คน  ดังนี้

                 1. ..ไสว               คำภักดี    ตำแหน่ง     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ย้ายมาจาก อบต.หนองกุงศรี

                 2. นางนวลจันทร์  ลาโภ        ตำแหน่ง     หัวหน้าส่วนการคลัง                ย้ายมาจาก อบต.ลำหนองแสน

                 3. นายสถิตย์         มาตรา      ตำแหน่ง     หัวหน้าส่วนโยธา                     ย้ายมาจาก อบต.ลำหนองแสน

             

วันที่ กุมภาพันธ์   2543  การเลือกตั้งประธานสภา อบต.  มีผู้มาประชุม 12 คน

 และ ผู้เข้าร่วมประชุม 6 คน โดยมีนายอำเภอห้วยเม็กเป็นประธาน คือ นายปรีชา   ทับโพ    โดยนายเสถียร   พลภักดี เป็นผู้เสนอชื่อ นายอ่อน    ปรุรัตน์ และมีผู้รับรอง 2 คน คือ นายสายใจ  ชินแสง  และ นายสุรชัย  อาษาราช   มีผู้เสนอชื่อเพียงคนเดียว  เป็นอันว่าตำแหน่งประธานสภา อบต. คือ นายอ่อน  ปรุรัตน์  และการเลือกตั้งประธานสภา อบต. มีนายคำ แก้วเก็ดคำ เสนอชื่อนายบัวคำ  โมระพัฒน์   มีผู้รับรอง 2 คน   คือ นายบุญศิลป์  โมระพัฒน์ และนายไมล์  มูลสระ และมี นายสุรชัย  อาษาราช  เสนอชื่อ นายนิยม  อาษาราช โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ นายบุญเพ็ง  มารัชชะ และ นางเข็มทอง  อาษาราช  มีผู้ถูกเสนอชื่อ 2 คน   จึงต้องดำเนินการลงคะแนนเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้ง   นายนิยม  อาษาราช  ได้รับเลือกตั้งเป็นรองประธานสภา อบต. และต่อไปเป็นการเลือกตั้งเลขานุการสภา อบต. โดยมี นายเสถียร  พลภักดี เสนอชื่อ นายบุญเพ็ง  มารัชชะ มีผู้รับรอง 2 คน คือ นายสุรชัย  อาษาราช และ นายนิยม  อาษาราช  และ นายคำ  แก้วเก็ดคำ ได้เสนอชื่อ นายสุรชัย  อาษาราช โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ นายบุญศิลป์  โมระพัฒน์ และ นางเข็มทอง  อาษาราช มีผู้ถูกเสนอชื่อ 2 คน  จึงได้ดำเนินการลงคะแนนผลการลงคะแนน นายบุญเพ็ง  มารัชชะ  ได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภา อบต. 

                เมื่อนายอำเภอได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งประธานและรองประธานสภา อบต.แล้วก็ได้ดำเนินการเลือกต่อ

 การเลือกตั้งประธานกรรมการบริหาร  โดยมี นายสวาท  แสนหอม ได้เสนอชื่อนายสุรชัย  อาษาราชโดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ นายไมล์  มูลสระ และ นางเข็มทอง อาษาราช และมี นายคำ  แก้วเก็ดคำ เสนอชื่อ

 นายสายใจ  ชินแสง  มีผู้รับรอง 2 คน คือ นายเสถียร   พลภักดี  และนายบุญศิลป์  โมระพัฒน์ มีผู้เสนอชื่อ 2 คน จึงได้ดำเนินการลงคะแนนผลการลงคะแนน นายสุรชัย  อาษาราช ได้เป็นประธานกรรมการบริหาร  ด้วยคะแนนเสียง  8 ต่อ 4            

 

 การเลือกตั้งกรรมการบริหาร 2 คน  คนที่ 1 มีนายเสถียร  พลภักดี เสนอชื่อ นายบัวคำ  โมระพัฒน์ โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ นายสวาท  แสนหอม  และ นายไมล์  มูลสระ มีผู้เสนอชื่อเพียงคนเดียว นายบัวคำ  โมระพัฒน์จึงได้เป็นกรรมการบริหารคนแรก   คนที่ 2 มีนายไมล์  มูลสระ เสนอชื่อ นายสวาท  แสนหอม  โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ นายบุญเพ็ง  มารัชชะ และ นางเข็มทอง  อาษาราช มีผู้เสนอชื่อเพียงคนเดียว นายสวาท  แสนหอม จึงได้เป็นกรรมการบริหารคนที่สอง

 

                องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทองได้มีการจ้างลูกจ้างทั้งหมดจำนวน 2 คน คือเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และเจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งทั้งสองตำแหน่งได้รับโอนมาจากสภาตำบลทรายทอง คือ นางเกศฎาพร ภูพานเพชร และ น.. อมร  ภูสง่า และมีเจ้าหน้าที่ตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 คน

26 กันยายน  2543    ได้รับเจ้าหน้าที่   ตำแหน่ง  จนท.วิเคราะห์

                         6  ตุลาคม  2543      ได้รับเจ้าหน้าที่   ตำแหน่ง  นายช่างโยธา

 3  มกราคม  2544     ได้รับเจ้าหน้าที่   ตำแหน่ง  นักวิชาการคลัง

                      วันที่ 30 มกราคม 2544  ได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน  บ้านทรายงาม  หมู่ที่ ผลปรากฏว่า  

นายทองดี  พรมโคตร ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน  (มีผู้สมัครเพียงคนเดียวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคือ

นายหนูเดือน  สีลุนได  และนายฉลอง  ศรีสุพัฒน์

                         วันที่ 5 เมษายน 2544  กรมการปกครองได้ปรับอัตราค่าตอบแทนให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ในอัตราร้อยละ 100  บาท

                         วันที่ 1 ตุลาคม 2544  ได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนเตาไห  หมู่ที่ เนื่องจาก นายบุญทัน  บุระพันธ์   หมดวาระ   ผลการเลือกตั้งมีผู้สมัครเพียงคนเดียว  คือ  นายคำใหม่   อาษาราช   ได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน

                         วันที่ ตุลาคม   2544  ได้มีการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผลการสอบปรากฏว่า  นางเกศฎาเพชร   ภูพานเพชร  สอบได้ลำดับที่ 1   และมติ  ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีมติให้ความเห็นชอบในการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2544   ซึ่ง อบต.ก็ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544  

                      วันที่ 8 พฤศจิกายน  2544  ได้มีการเลือกตั้งกำนันตำบลทรายทอง      ผลการเลือกตั้งมีผู้สมัครเพียงคนเดียว  คือ  นายคำใหม่   อาษาราช     จึงได้เป็นกำนันตำบลทรายทอง 

                      วันที่ 3 ธันวาคม พ.. 2544  ได้ประกาศผลการสอบบัณฑิตอาสากองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ  ซึ่งตำบลทรายทอง   ได้มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามหมู่บ้านต่าง ๆ ดังนี้ 

                                                -  หมู่ที่ คือ นางสาววิไลวรรณ  ชินแสง  

            -  หมู่ที่ 2

                                                -  หมู่ที่ 3             

                                                -  หมู่ที่ คือ  นายเสกสรร  มูลนิคม           

                                                -  หมู่ที่ คือ  นางสาวมยุรี  สุวรรณภัคดี     

            -  หมู่ที่ คือ  นางสาวลัดดาวัลย์  โคตรมณี               

                                 วันที่ กุมภาพันธ์  2545   ตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภา   ครบรอบ 2 ปี

                                 วันที่  14  กุมภาพันธ์  2545    กรรมการบริหาร  (นายบัวคำ   โมระพัฒน์ลาออกจากคณะกรรมการบริหาร

                                 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.. 2545    ได้มีการเลือกตั้งตำแหน่ง  ตำแหน่ง  ผลดังนี้

                                 -     ตำแหน่ง  ประธานสภา อบต.     ได้แก่   นายบัวคำ   โมระพัฒน์

                                 -       ตำแหน่ง  รองประธานสภา อบตได้แก่  นายบุญศิลป์  โมระพัฒน์

                                 -       ตำแหน่ง  กรรมการบริหาร        ได้แก่   นายเสถียร  พลภักดี

                                                  (ไม่มีผู้แข่งขันในทั้ง 3 ตำแหน่ง)

                                 วันที่  เมษายน  2545   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง   หมู่ที่  นายคำ   แก้วเก็ดคำ   ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ซึ่ง  อบต.ทรายทอง  จะต้องดำเนินการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน  60  วัน     โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่  18 – 24  เมษายน  2545   และเลือกตั้งในวันที่  28  พฤษภาคม  2545    ซึ่งในการรับสมัคร  มีผู้สมัครเพียง  คน  คือนายสุภรี   ชาญชัย   จึงได้รับการเลือกตั้งโดยไม่ต้องลงคะแนน    โดยมีผลเป็น   ส.อบตตั้งแต่วันที่  28  พฤษภาคม 2545                            

วันที่  10  เมษายน  2545    ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้านบ้านทรายทอง    ได้ครบวาระลง  และประกาศ

ให้มีการเลือกตั้งในวันที่  24  เมษายน  2545   และรับสมัครเลือกตั้งวันที่  18 – 20  เมษายน  2545   ปรากฏว่ามีผู้สมัครเพียง  คน  คือนายจันทร์    สิงห์สุธรรม    จึงได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่วันที่   24  เมษายน  2545

                                วันที่  12  เมษายน  2545   องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง    ได้จัดงานประเพณีวันรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ   โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการ  10,000.-บาท       และในวันดังกล่าวได้มีผู้มีจิตศรัทธาได้มาร่วมบริจาคในการจัดงานดังกล่าว   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,050.-บาท      และได้หารือกับผู้มีเกียรติและผู้สูงอายุแล้วจึงประสงค์ที่จะจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ   โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาช่วยเหลือผู้สูงอายุดังกล่าวตามบัญชีรายชื่อตามความเหมาะสมต่อไป

                                วันที่  26  เมษายน  2545   ทางอำเภอห้วยเม็ก   ได้ออกสำรวจแนวเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง    ที่ไม่ตรงกับสภาพปัจจุบัน     แต่ไม่สามารถหาพิกัดให้ตรงตามความเป็นจริงนี้ได้   เนื่องจาก 

ต่างท้องถิ่นต่างหวงแหนพื้นที่ของตนเอง    จึงได้เลื่อนการเจรจาออกไปโดยไม่มีกำหนด

                                วันที่  กรกฎาคม  2545  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง    ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว    ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  จำนวน  อัตรา     มีผู้สมัครสอบจำนวน  ราย    มาสอบจำนวน 

ราย    ผลปรากฏว่าผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่ คือ   นายอาทิตย์   ฆารดา  

                                และเมื่อเดือนพฤศจิกายน  2545  จ่าเอกไสว  คำภักดี  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิมูล  และได้มีปลัด อบต. คนใหม่ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนคือ  ว่าที่ร..สมานมิตร  ญาณบุญ ในวันที่  มีนาคม  2546  และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดอบต.พิมูล ในวันที่  มีนาคม  2547  ปัจจุบันมีนางสาวเกษรา  พิชัยช่วงได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนในวันที่  พฤศจิกายน  2547 

                               วันที่  22  มกราคม  2547  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทองได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง  และได้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่  29  กุมภาพันธ์  2547  (โดยใช้กฎหมายใหม่ในการเลือกตั้งนายกโดยตรงจากประชาชนผลการเลือกตั้งเป็นดังนี้ 

                                - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง  คือ นายสุรชัย  อาษาราช

                                - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง มีดังนี้

                                               หมู่ที่ คือ  นายสุมาตร     นาทศรี               และ        นายวิโรจน์         สายแสน

                                                หมู่ที่ คือ  นายประสิทธิ  ขันมา                 และ        นายหนูเดือน       สีลุนได

                                                หมู่ที่ คือ  นายบัวคำ     โมระพัฒน์            และ        นายสุภรี            ชาญชัย

                                                หมู่ที่ คือ  นายสุคนเลิศ   ศรีโสภา             และ        นายคำผัน          ถาจันราช

                                                หมู่ที่ คือ  นายแวว        ศรีสุพัฒน์            และ       นายบุญศิลป์       โมระพัฒน์

                                                หมู่ที่ คือ  นายพร          วงละคร             และ        นางคำเพียร        อาษาราช

                                -  มีการประชุมสภาครั้งแรกเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2547  โดยมีนายบัวคำ  โมระพัฒน์  ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาฯ  นายพร  วงละคร  เป็นรองประธานสภาฯ  และนายบุญศิลป์  โมระพัฒน์  เป็นเลขานุการสภาฯ 

                               -  เมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม  2547  นายก อบต.ทรายทอง  ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯและได้แต่งตั้งคณะผู้บริหารดังต่อไปนี้

  •  นายบุญเพ็ง  มารัชชะ  เป็น  รองนายก อบต. คนที่  1
  •  นายเสถียร   พลภักดี   เป็น  รองนายก อบต. คนที่  2  
  •  นายดาหวัน  ทาน้ำเที่ยง  เป็นเลขานุการ ฯ       

    ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ตั้งอยู่ที่ 195 ต.ทรายทอง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โดยห่างจากตัวอำเภอห้วยเม็กไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยการเดินทางด้วยรถยนต์ ประมาณ 12 ก.ม. และห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยการเดินทางด้วยรถยนต์ ประมาณ 70 ก.ม.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทรศัพท์ 087-0683511

ฐานข้อมูล ITA

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา