นายก อบต. นายบุญทัน บุระพันธ์ โทร. 090-8587226

รองนายก อบต. นายช่วง ภูบุญพา โทร. 087-2371742

รองนายก อบต. นางรัตนมณี ประไพเมื่อง โทร. 088-297017

เลขานุการนายก อบต. นายน้อย สารศิริ โทร. 095-6974071

195 หมู่ 1 บ้านโนนเตาไห
ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170
โทร.043-840710 โทรสาร.043-840711
Email = [email protected]

โทร.098-7248699

    

Facebook