วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุน

คุณภาพชีวิตประชากร คุณภาพการศึกษา

จารีดประเพณีท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ (MISSION)

๑. สร้างคุณภาพสถาบันครอบครัว ให้มีวินัยในตัวเอง รู้จักประหยัด และออม สามารถพึ่งตนเองได้โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

๓. สร้างสรรค์ และพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ให้เกิดความเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่

๔. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง

๕. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรในพื้นที่

๖. สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

๗. ส่งเสริมให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำ ทางบก และรักษาความสะอาดให้ทรายทองเป็นสังคมน่าอยู่

๘. ส่งเสริมและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมตลอดจนการบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์

๙. สานงานต่อโครงการที่ดีของท้องถิ่น และนโยบายของอำเภอ/จังหวัด /กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์สุขของตำบลทรายทองเป็นหลัก

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทร.098-7248699

    

Facebook