สภาพทั่วไป

 

                     ขนาดและที่ตั้ง    องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง  อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอห้วยเม็ก  ห่างจากอำเภอห้วยเม็ก  20  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 70 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 195 หมู่ 1 ตำบลทรายทอง  มีพื้นที่ทั้งหมด  24.5  ตารางกิโลเมตร หรือ 15,312ไร่ 

      

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลหนองใหญ่  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำห้วยสายบาตร เหนือลำห้วยทราย ไหลแยกกันกับลำห้วยสายบาตรบริเวณพิกัด UD 056547 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามสันโคก ไปสิ้นสุดที่หนองโป่ง บริเวณพิกัด UD 073530 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 2.3กิโลเมตร

           ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหนองแคนที่ชุกใหญ่ลำห้วยทราย บริเวณพิกัด UD 087501 ลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านถนนเดชอุดม – ครองทรัพย์ บริเวณพิกัด UD 078498 ไปตามคันคูหนองผือโม้  ผ่านถนนเก่าเดชอุดม – หนองแก และถนนพิมูล – หนองแกโนนเตาไห บริเวณพิกัด UD 032474 สิ้นสุดตรงกึ่งกลางลำห้วยสายบาตร ทางใต้หนองบะแต้ บริเวณพิกัด UD 028472 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร

            ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลหนองโก และตำบลดูนสาด  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำห้วยสายบาตรใต้หนองบะแต้บริเวณพิกัด UD 028472 ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางลำห้วยสายบาตร ผ่านถนนหนองแก – ศรีสมบูรณ์ ที่สะพานลำห้วยสายบาตร บริเวณพิกัด UD 038491 ผ่านถนนศรีสมบูรณ์– ทรายงาม ที่สะพานข้ามลำห้วยสายบาตร บริเวณพิกัด UD 041508 ไปตามแนวกึ่งกลางลำห้วยสายบาตร สิ้นสุดเหนือลำห้วยทรายไหลแยกกันกับลำห้วยสายบาตร บริเวณพิกัด056547 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  10  กิโลเมตร

            ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองใหญ่  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหนองโป่ง บริเวณพิกัด UD 073530 ลงไปตามสันโคกถึงหนองคกผ่านถนนเก่า โนนเตาไห – นาชุมแสง ตัดกันกับถนนหาดทรายมูล – ครองทรัพย์ บริเวณพิกัด UD 088508 ไปสิ้นสุดที่หนองแคนที่ชุกใหญ่ลำห้วยทราย  บริเวณพิกัด UD 087501 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  3.2  กิโลเมตร

      

   พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง  มีพื้นที่โดยประมาณ  24.5  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 15,312 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลทรายทองเป็นที่ดอนสลับกับที่ราบบางแห่ง พื้นที่ลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก  มีลำห้วยทรายและลำห้วยสายบาตรไหลผ่านตลอดทั้งปี  ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สำคัญ  เส้นทางหลักที่สำคัญในตำบล คือ ทางหลวงท้องถิ่น รพช.ชัยศรีครองทรัพย์   ตัดผ่านทิศตะวันตกโดยมีชุมชนตั้งถิ่นฐานเกาะกลุ่มหนาแน่นตามสองฟากถนนแบ่งเขตการปกคองออกเป็น 6 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง  มี 3  ฤดูกาล คือ

                    ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เดือน พฤษภาคม อากาศร้อนมาก

                    ฤดูฝน    เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม มีฝนตกชุกเป็นบางแห่งและไม่ตรงตาม 

ฤดูกาลเกษตรมักไม่ได้ทำการเกษตรตรงตามฤดูกาล

                    ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์  อากาศหนาวมากและมีความแห้งแล้งจำนวนหมู่บ้าน  6  หมู่บ้าน  ดังนี้

 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง  แบ่งการปกครองออกเป็น  6  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่

บ้าน

ชื่อผู้นำ

ตำแหน่ง

ครัวเรือน

ประชาชน

ชาย

หญิง

รวม

1

2

3

4

5

6

โนนเตาไห

ทรายงาม

ทรายเงิน

ครองทรัพย์

ทรายทอง

หนองแก

นายสมบัติ  ปรุรัตน์

นายสุพรม   แสงจันทร์

นายอุดม     วิชา

นายประเสริฐ  อาษาราช

นายจันทร์   สิงห์สุธรรม

นายประพันธ์   อาษาราช

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

กำนันตำบล

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

209

๑๐0

๗1

72

188

1๔5

354

195

1๓1

117

322

239

334

152

120

11

292

219

688

347

2๕1

232

614

458

รวม

785

1,358

1,232

2,590

(ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอห้วยเม็ก ณ เดือน ตุลาคม 2558)

ประชากรมีความหนาแน่นโดยเฉลี่ย 106  คน/ตารางกิโลเมตร

            จำนวนประชากร

                    1. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง มีจำนวนประชากร 785 ครัวเรือน 

                    2. จำนวนประชากรทั้งหมด 2,590.00 คน แยกเป็นชาย 1,358.00 คน หญิง 1,232.00 คน

                    3.  มีความหนาแน่นเฉลี่ยจำนวน  10  คน/ตารางกิโลเมตร

 2.2 สภาพทางเศรษฐกิจ

          2.2.1 ด้านอาชีพ

                   -   ด้านการเกษตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกประมาณร้อยละ 80 นิยม ปลูกยางพาราปลูกข้าวมันสำปะหลังอ้อยปาล์ม และพืชผักสวนครัว

                   -   ด้านปศุสัตว์ ประชากรเลี้ยงโคกระบือสุกรเป็ด และไก่ ทุกหมู่บ้าน

                   -   ด้านอื่น ๆ ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขายและรับจ้างทั่วไป

          2.2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

                    -  โรงสีข้าว                                   ๑๒     แห่ง

                    -  ร้านค้า                                     24     แห่ง

                    -  ร้านเสริมสวย                               1     แห่ง

                    -  ร้านซ่อม                                    2     แห่ง

                    -  ลานรับซื้ออ้อย                                  แห่ง

                    -  เสารับสัญญาณโทรศัพท์                        แห่ง

 2.3  สภาพทางสังคม

          2.3.1 การศึกษา

                   -  โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส)  2     แห่ง           ซึ่งเป็นของรัฐบาล

                             -   โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม          ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  5

                             -   โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก              ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  

                   -  โรงเรียนมัธยมศึกษา รวมอยู่ในโรงเรียนขยายโอกาส

                   -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                        1     แห่ง

                   -   ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน             6     แห่ง

          2.3.2 สถาบันและองค์การทางศาสนา

                   -  วัด/สำนักสงฆ์                              6     แห่ง

                              -  วัดจันทร์ประสิทธิ์                  อยู่ในเขตหมู่ที่ 1  บ้านโนนเตาไห 

                             -  วัดสามัคคีธรรม                      อยู่ในเขตหมู่ที่ 2  บ้านทรายงาม

                             -  วัดศรีนวล                            อยู่ในเขตหมู่ที่ 5  บ้านทรายทอง

                             -  วัดดงมณี                             อยู่ในเขตหมู่ที่ 4  บ้านครองทรัพย์

                             -  สำนักสงฆ์วัดป่าวลีพิทักษ์เดช      อยู่ในเขตหมู่ที่ 5  บ้านทรายทอง 

                              -  สำนักสงฆ์วัดป่าสุสานธรรม       อยู่ในเขตหมู่ที่ 6  บ้านหนองแก

          2.3.3  การสาธารณสุข

                   -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายทอง ประจำหมู่บ้าน/ตำบล  1  แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านทรายทอง นอกจากนี้ยังมีหน่วย อสมแต่ละหมู่บ้านเพื่อบริการขั้นมูลฐานของการรักษาพยาบาล

    2.4  การบริการพื้นฐาน       

          2.4.1 การโทรคมนาคม

                    เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ยังขาดการบริการทางโทรศัพท์เป็นบางส่วน

                   2.4.1  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                     -     แห่ง

                   2.4.2  สถานีโทรคมนาคม                             -     แห่ง    

                   2.4.3  โทรศัพท์สาธารณะ                            5     แห่ง    

           2.4.2 การคมนาคม

                   -  เส้นทางจากที่ว่าการอำเภอห้วยเม็กไปตามทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 2110  (สายฮ่องฮี – กระนวนถึงสามแยกบ้านชัยศรี เลี้ยวขวาเข้าสู่เขต ตำบลพิมูล  ตามถนน รพชชัยศรี – ทรายทอง ผ่าน หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 1

                   -  ถนนกรมโยธาธิการสายบ้านหาดทรายมูล - โนนเตาไหหนองแก  ระยะทาง 4.5  กิโลเมตร ผ่านบ้านเดชอุดม หมู่ที่ 1 ตำบลพิมูล เข้าสู่บ้านหนองแก หมู่ที่ 6

                   -  ถนนโยธาธิการ หาดทรายมูล – ครองทรัพย์  ผ่านบ้านครองทรัพย์ หมู่ที่ 4

                   -  ถนนคอนกรีตและถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 

          2.4.3 การไฟฟ้า

                    องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทองมีกระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน และครบทุกครัวเรือน การให้แสงสว่างตามจุดต่าง ๆ ในเขตหมู่บ้านยังไม่มีเพียงพอกับความต้องการของประชาชน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าจำนวนร้อยเปอร์เซ็นต์  โดยมีผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด  7๗๗  ครัวเรือน

          2.4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ

                   -  ลำห้วยมี  2  สาย  ได้แก่  ลำห้วยสายบาตร  และลำห้วยทราย

                   -  หนองน้ำมี  2  แห่ง  ได้แก่  หนองแก  และหนองจาน

          2.4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                   -  ฝายขนาดเล็ก           มี  5  แห่ง

                   -  ฝายขนาดใหญ่          มี  6  แห่ง

                   -  ประปาหมู่บ้าน          มี  5  แห่ง

          2.4.6 สถานที่ราชการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

                   -  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง       ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  1

                   -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายทอง        ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  5

                   -  โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม                     ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  5

                   -  โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก                          ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  6        

 2.5.  ข้อมูลอื่น ๆ

          2.5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                    เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาได้

                    ทรัพยากรน้ำ

                    แหล่งน้ำธรรมชาติ  ได้แก่  ลำห้วยสายบาตรลำห้วยทรายลำห้วยเจ็ดโสก

                    แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหรือแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  (สาธารณะ)  ดังนี้

                             -  หนองจาน                        ตั้งอยู่หมู่ที่ 5   มีเนื้อที่   13  ไร่

                             -  หนองแก                         ตั้งอยู่หมู่ที่ 6   มีเนื้อที่   68  ไร่

                    ทรัพยากรป่าไม้

                   เขตตำบลทรายทองมีป่าไม้สาธารณะ คือ ป่าช้าบ้านหนองแก จำนวน 52 ไร่ และป่าเฉลิมพระเกียรติจำนวน 10 ไร่

           2.5.2 มวลชนจัดตั้ง

                   5.2.1  ลูกเสือชาวบ้าน                       1   รุ่น      จำนวน   200    คน

                   5.2.2  สมาชิก อปพร.                        2   รุ่น      จำนวน     80    คน

                   5.2.3  อสม.                                  1   รุ่น      จำนวน     80    คน

                   5.2.4  สมัชชาต่อต้านยาเสพติด             1   รุ่น      จำนวน   350    คน

 2.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

          2..1 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ประกอบด้วยการปกครองท้องที่ ๖ หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ๑๒ คน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน ไม่มีความขัดแย้งในการติดต่อประสานงานระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่ ซึ่งประชาชนตำบลทรายทองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้ความสำคัญกับประชาชนหมู่บ้าน ประชาคมตำบลและการมีส่วนร่วมของประชาชน

  

   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง  ประกอบด้วย

1. นายบุญทัน  บุระพันธ์           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

2. นายช่วง  ภูบุญพา               รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

3. นางรัตนมณี  ประไพเมือง       รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

4. นายเวทิน  สารศิริ               เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

 

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ประกอบด้วย

1. นายบัวคำ  โมระพัฒน์           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

2. นางเข็มทอง  อาษาราช         รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

3. นางสาวเกษรา  พิชัยช่วง        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ประกอบด้วย

1. นายสุมาตร  นาทศรี             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง หมู่ 1

2. นายจิตติ  แสนบูราญ            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง หมู่ 1

3. นายสมจิตร  ทัพทะมาตย์       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง หมู่ ๒

4. นายวิชัย  บัญฑิตย์               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง หมู่ ๒

5. นายประดิษฐ์  วงศรีอาจ        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง หมู่ ๓

6. นายอดิศักดิ์  ดอนเส             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง หมู่ ๔

7. นางประกอบ  แก้วร่วมเพชร    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง หมู่ ๔

8. นายสมพร  สิงห์สุธรรม          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง หมู่ 5

9. นายสำเนียง  นาพลเทพ         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง หมู่ ๖

10. นายสง่า  ชาวงษี               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง หมู่ 6

         

  จำนวนบุคลากร  พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ปัจจุบันมีจำนวน 1๘ คน และส่วนราชการ จำนวน 4 ส่วน ดังนี้

          สำนักงานปลัด   จำนวน 7   คน

           ๑. นางสาวเกษรา  พิชัยช่วง       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     

           ๒. นางจารุณี  บุตรวงศ์            หัวหน้าสำนักปลัด                                     

           ๓. นางสุณัฏฐา   มูลสาระ         เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน     

           ๔. นางสาวภัทรศรา  ภูสง่า        บุคลากร                      

           ๕. นายจักรพล  พลตื้อ             เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล          

           ๖. นางสาวพัทธนันท์  อาษาราช  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

           8. นางสาวศิริพร  ศรีนวลจันทร์  เจ้าหน้าที่ธุรการ          

           ๗. นายไพรวัลย์  สิงห์สุธรรม นักการภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป)                  

 

            ส่วนการคลัง  จำนวน   4   คน

            ๑. นางบุญรัตน์  วิชาศรี           ผู้อำนวยการกองคลัง         

            ๒. นางสาววิไลวรรณ  ชินแสง    นักวิชาการจัดเก็บรายได้     

            ๓. นางสาวทับทิม  จันทร์วิเศษ   นักวิชาการเงินและบัญชี              

            ๔. นายอาทิตย์  ฆารดา           เจ้าพนักงานพัสดุ       

 

            ส่วนโยธา  จำนวน      คน

            ๑. นายสถิตย์  มาตรา            ผู้อำนวยการกองช่าง                                 

            ๒. นายชาญชัย   ภูชาดึก        นายช่างโยธา                         

            ๓. นายสุนันต์  โมระพัฒน์       คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)          

 

                     ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       จำนวน    คน

            ๑. นายเชิญชัย  แสงทอง         หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ                        

            ๒. นายชัยวัฒน์  ภูครองตา       นักวิชาการศึกษา                   

            ๓. นางยุพิน  สุขสมบูรณ์          ครู อันดับ คศ.๑                               

            ๔. นางพิษติยา  เหมันต์           ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ถ่ายโอน พช.)      

 

                ระดับการศึกษา

                    - มัธยม/อาชีวะศึกษา                                  จำนวน          คน

                    - ปริญญาตรี                                            จำนวน          คน

                   - สูงกว่าปริญญาตรี                                      จำนวน          คน              

      

 

 

    ข. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

 

ปีงบประมาณ

รายได้รวม

อบต.จัดเก็บเองและ

ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บได้

เงินอุดหนุน

จากรัฐบาล

รายจ่ายจริง

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

๒๕๕๖

8,663,198.71

11,178,339.34

11,445,310.58

11,792,029.53

11,197,234.53

11,619,482.42

11,195,404.08

11,427,139.98

๑๗,๕๑๕,๐๖๕.๑๓

2,268,994.๐๐

8,793,180.34

8,404,935.58

6,468,463.56

5,795,560.20

7,536,132.42

7,115,285.08

7,670,163.98

๑๓,๕๓๖๖๙๑.๑๓

2,268,994.๐๐

2,385,156.๐๐

3,040,375.๐๐

5,323,565.97

5,401,674.33

4,083,350.๐๐

4,080,119.๐๐

3,756,976.00

,๙๗๘,๓๗๔.๐๐

5,600,502.97

8,699,994.๐๐

9,437,681.46

10,409,997.20

9,794,031.25

8,266,907.58

9,824,765.๐๐

9,105,084.96

๑๓,๓๕๙,๘๓๔.๘๗

 

          2.๖.  สภาพการเมืองการปกครอง

บ้านโนนเตาไห  หมู่ที่ 1        ผู้ใหญ่บ้าน                 นายสมบัติ  ปรุรัตน์

                                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน           นายจอม  ภูดารัตน์

                                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน           นายประพันธ์  ฉิมมา

                                  สารวัตรกำนัน              นายพิมพ์พา  ชาวงษี     

บ้านทรายงาม  หมู่ที่ 2         ผู้ใหญ่บ้าน                  นายสุพรม  แสงจันทร์

                                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน           นายไมล์  มูลสระ

                                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน           นายสมภาร  เอกตาแสง

                                  แพทย์ประจำตำบล        นายสมศรี  สาเทวิน

                                  สารวัตรกำนัน              นายสุริยา  เทียบดอกไม้

 

บ้ายทรายเงิน  หมู่ที่ 3         ผู้ใหญ่บ้าน                  นายน้อย  สารศิริ

                                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน           นายโสภัณ  ไพร์สุวรรณ

                                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน           นายสะอาด  ศรีทอง

 

บ้านครองทรัพย์  หมู่ที่ 4       กำนันตำบลทรายทอง    นายประเสริฐ  อาษาราช

                                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน           นางอุไร  วิเชียรเพลิด

                                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน           นางสุวรรณี  มาจันทร์

 

บ้านทรายทอง  หมู่ที่ 5        ผู้ใหญ่บ้าน                 นายจันทร์   สิงห์สุธรรม

                                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน           นายวีระศักดิ์  สิงห์สุธรรม

                                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน           นายสัมฤทธิ์  อาษาราช

 

บ้านหนองแก   หมู่ที่ 6        ผู้ใหญ่บ้าน                  นายประพันธ์  อาษาราช

                                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน           นายอำนวย  วงษ์ศรีหา

                                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน           นายเลียงชัย  วิเศษฐี

 

 สภาพปัญหา ความต้องการ  นโยบายและศักยภาพ

                   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง มีลักษณะพื้นที่ขนาดเล็กเป็นชุมชนแบบชนบทประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ศักยภาพของชุมชนจึงมีลักษณะเป็นกลุ่มเล็กๆ การเอาใจใส่ในการดำเนินการเป็นกลุ่มค่อนข้างน้อย จึงเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องสร้างความเป็นเอกภาพของชุมชน ให้มีศักยภาพในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งสามารถต่อรองผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้

1. สภาพปัญหา

          1.1 ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

                    1. สภาพการบริหารบุคคลขาดประสิทธิภาพ ความไม่ต่อเนื่องของการจัดหาบุคลากร

                    2. ขาดเครื่องมือวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบรรเทาสาธารณะภัยและการบริหารกิจการของ อบต.

                    3. การจัดสรรงบประมาณสัดส่วนไม่เพียงพอและตรงตามความต้องการของท้องถิ่นในการแก้ไข ปัญหา

                    4. สภาพการเจริญเติบโต/ปัญหาของชุมชนสวนทางกับการจัดสรรงบประมาณ

          1.2 ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

                    1. ขาดที่สาธารณะประโยชน์ในการพัฒนาให้เป็นศูนย์การผลิตและจำหน่ายผลิตผลในชุมชน

                   2. พื้นที่ไม่เหมาะและเอื้ออำนวยกับการลงทุนทางอุตสาหกรรม

                    3. ชุมชนขาดการวางแผนระยะยาว        

                   4. การจัดหาแหล่งเงินทุนให้ผู้ผลิตพืชผลทางการเกษตรไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง

          1.3 ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม

                    1. ปัญหาความเสี่ยงที่อาจเกิดโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า

                    2. ปัญหาความเสี่ยงเรื่องการแพร่ของยาเสพติดในหมู่เยาวชนและผู้ใช้แรงงาน

                    3. ปัญหาเรื่องการเอาเปรียบผู้บริโภค

                    4. ปัญหาเรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น

                    5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมโดยขาดการประสาน/ความเข้มแข็งของชุมชน

          1.4 ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

                   1. การคมนาคมภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก                    

                   2. ขาดแคลนโทรศัพท์ภายในหมู่บ้าน

                   3. ระบบประปาสาธารณะไม่ทั่วถึง

          1.5. ปัญหาด้านแหล่งน้ำ

                   1. ขาดน้ำสะอาดดื่มเพียงพอตลอดปี

                   2. ขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

          1.6. ปัญหาด้านสาธารณสุข

                    1. ความไม่ต่อเนื่องในการวางแผน/ปฏิบัติอย่างจริงจังของงานสาธารณสุข

                    2. บุคลากร/เครื่องมือ ไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพ

          1.7 ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร

                    1. ปัญหาเรื่องการรับรู้ข่าวสารทางราชการของประชาชน

                    2. ปัญหาเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร

                    3. ปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์งานของ อบต.

                    4. ปัญหาเรื่องการจัดทำข้อมูล/ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อใช้ในการจัดเก็บรายได้

                    5. ปัญหาเรื่องขาดวัสดุ-ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน

                    6. ปัญหาเรื่องการขาดเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                    7. ปัญหาเรื่องการความเข้มแข็งของชุมชน

          1.8 ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                    1. ขาดบุคลากรที่สามารถทำงานด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในชุมชน

                    2. หน่วยงานที่จัดการศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการประสานงาน

                    3. หน่วยงานราชการ ท้องถิ่นขาดการส่งเสริมงาน ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

                    4.  การส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณีท้องถิ่น ไม่ได้รับการดำเนินอย่างต่อเนื่อง

          1.9 ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                    1.  การบุกรุกที่สาธารณะ/รุกล้ำแนวเขตเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าการเกษตร

                    2.  ชุมชนขาดจิตสำนึกที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                    3.  ชุมชนมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติน้อย เช่น ป่าไม้

 2.  ความต้องการของประชาชน             

          2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                    2.1.1 มีเอกสารสิทธิ์ในที่ทำกินของตนเองเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ในการหาเงินทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรและอื่น ๆ

                    2.1.2  มีการคมนาคมสะดวกทั้งภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน

                    2.1.3  มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง

                    2.1.4  มีแหล่งน้ำกินน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี

                    2.1.5  มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

          2.2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

                    2.2.1  มีบริการสาธารณสุขในหมู่บ้านครอบคลุมและต่อเนื่อง

                    2.2.2  มีการรณรงค์ตรวจรักษาโรคที่เป็นอันตรายต่อเนื่องทุกปี

                    2.2.3  อบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อเสริมรายได้หลังฤดูการทำนาทำไร่ 

 2.2.4  สนับสนุน/ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นให้กับเด็กเล็ก เยาวชนและประชาชน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทรศัพท์ 087-0683511

ฐานข้อมูล ITA

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา