สำนักปลัด

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

โทร. 098-724-8699

      

นางจารุณี   บุตรวงศ์

 หัวหน้าสำนักปลัด

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 โทร. 099-936-9499

 

นางสาวภัทรศรา   ภูสง่า

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

 

 

ว่าง

 

 

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นายสมศักดิ์  ภูคำวงศ์

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 

นายเฉลิมชัย   นาชัยเวียง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

นางสาวศิริพร  ศรีนวลจันทร์

จพง.ธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวพัทธนันท์   อาษาราช

จพง.พัฒนาชุมชนชำนาญงาน

 นายณัฐถา  ศรีประทุม  

พนง.จ้างตามภารกิจ

 

นายวาที   สารศิริ

พนง.จ้างตามภารกิจ

นายไพรวัลย์   สิงห์สุธรรม

ภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป)

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทร.098-7248699

ค้นหา

หน่วยตรวจสอบภายใน

Facebook