สำนักปลัด

      

นางจารุณี  บุตรวงศ์

 หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไป

 

นางสาวภัทรศรา   ภูสง่า

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

 

 

ว่าง

 

 

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นายสมศักดิ์  ภูคำวงศ์

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 

นายเฉลิมชัย   นาชัยเวียง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

นางสาวศิริพร  ศรีนวลจันทร์

จพง.ธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวพัทธนันท์   อาษาราช

จพง.พัฒนาชุมชนชำนาญงาน

 นายณัฐถา  ศรีประทุม  

พนง.จ้างตามภารกิจ

 

นายวาที   สารศิริ

พนง.จ้างตามภารกิจ

นายไพรวัลย์   สิงห์สุธรรม

ภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป)

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทร.098-7248699

ค้นหา

หน่วยตรวจสอบภายใน

Facebook