สำนักปลัด

  

นายมานพ  เวฬุวณารักษ์

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

(ระดับกลาง)

โทร. 081-9754514

 

ว่าง

 

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวภัทรศรา  ภูสง่า

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รักษาราชการ หัวหน้าสำนักปลัด

 

นายภานุชิต  มะโนราช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

 

นายเฉลิมชัย  นาชัยเวียง

นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ

 

นายศักดิพงษ์  ภูคำวงค์

จพง.ป้องกันและบรรเทาสารณภัยชำนาญงาน

 

นางสาวศิริพร  ศรีนวลจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพัทธนันท์  อาษาราช

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

   

 นายณัฐถา ศรีประทุม

พนักงานขับรมยนต์ส่วนกลาง

 นายวาที สารศิริ

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

เอนกประสงค์

 

 

 

 

 

 

นายนิพนธ์ ปรุรัตน์

นักการภารโรง 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทรศัพท์ 087-0683511

ฐานข้อมูล ITA

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา