แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงอบต.ทรายทองปี 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 (ระบบงาน E-PlanNACC)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 65
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ 2564
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุมธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน(ระบบงาน e-PlanNACC)
แผนปฏิบัติการป้องกัน 2566-2570
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
 
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา