ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นางสาวสุพรรณี   บุระพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

โทรศัพท์ 087-068-3511

นายกฤตภาส   มาตย์ภูธร

รองนายก อบต. 

โทรศัพท์. 064-687-3859

นายกรวิชช์   บุตรพรม

รองนายก อบต. 

โทรศัพท์. 083-072-7871

นางสาวนิสารัตน์   ศรีพล

เลขานุการนายก อบต.

โทร. 088-953-7083

 

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

  

โทร. 098-724-8699

 

นางจารุณี   บุตรวงศ์

 หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไป

 โทร. 099-936-9499

 

นางบุญรัตน์   วิชาศรี

นักบริหารงานการคลัง (ระดับต้น)

โทร. 061-171-1795

 

นายเชิญชัย    แสงทอง   

นักบริหารง่านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ระดับต้น)

โทร. 089-841-4266

 

นายชาญชัย   ภูชาดึก

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รรก.ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 064-738-0756

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทร.098-7248699

ค้นหา

หน่วยตรวจสอบภายใน

Facebook