การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

  ข้อมูลพื้นฐาน ข้อ 1-6
 

    001.โครงสร้าง

      002.ข้อมูลผู้บริหาร
      003.อำนาจหน้าที่
      004.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
      005.ข้อมูลการติดต่อ 
      006.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อ 7
      007.ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ข้อ 8-9
      008.Q&A
      009.สื่อโซเชียว (Social Network)
  แผนดำเนินงาน ข้อ 10-12
      010.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      011.แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
      012.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  การปฏิบัติงาน ข้อ 13
      013.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การให้บริการ ข้อ 14-17
      014.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      015.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      016.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
      017.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อ 18-20
      018.E-Service
      019.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
      020.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข้อ 21-24
      021.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
      022.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
      023.นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
      024.การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อ 25-28
      025.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      026.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
      027.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      028.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ข้อ 29-31
      029.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      030.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      031.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ข้อ 32-33
      032.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
      033.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ข้อ 34-35
      034.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
      035.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ข้อ 36-37
      036.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      037.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข้อ 38
     038.รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ข้อ 39-41
    039.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
      040.การขับเคลื่อนจริยธรรม
      041.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ข้อ 42-43
      042.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
      043.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา

Facebook

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1948569
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1369
1562
1369
1909441
26528
113867
1948569

Your IP: 44.212.94.18
2023-12-10 20:31