การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

  ข้อมูลพื้นฐาน ข้อ 1-6
 

    001.โครงสร้าง

      002.ข้อมูลผู้บริหาร
      003.อำนาจหน้าที่
      004.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
      005.ข้อมูลการติดต่อ 
      006.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อ 7
      007.ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ข้อ 8-9
      008.Q&A
      009.สื่อโซเชียว (Social Network)
  แผนดำเนินงาน ข้อ 10-12
      010.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      011.แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
      012.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  การปฏิบัติงาน ข้อ 13
      013.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การให้บริการ ข้อ 14-17
      014.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      015.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      016.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
      017.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อ 18-20
      018.E-Service
      019.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
      020.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข้อ 21-24
      021.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
      022.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
      023.นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
      024.การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อ 25-28
      025.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      026.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
      027.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      028.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ข้อ 29-31
      029.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      030.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      031.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ข้อ 32-33
      032.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
      033.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ข้อ 34-35
      034.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
      035.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ข้อ 36-37
      036.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      037.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข้อ 38
     038.รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ข้อ 39-41
    039.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
      040.การขับเคลื่อนจริยธรรม
      041.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ข้อ 42-43
      042.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
      043.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา